Rękojmia i Gwarancja

 1. Do odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne i prawne Towaru stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży rzeczy.
 2. Wraz z Towarem Kupującemu wydana zostaje instrukcja montażu i konserwacji Towaru. Warunkiem zachowania przez Kupującego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi jest bezwzględne stosowanie się do zasad wynikających z wyżej wymienionej instrukcji.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji i rękojmi nie obejmuje wad lub uszkodzeń Towaru, który były nieodpowiednio przechowywany, nieprawidłowo użytkowany, niewłaściwe zamontowany, podłączany, przerabiany lub czyszczony przy użyciu nieodpowiednich metod lub środków czystości. Gwarancja nie obejmuje zarysowań, rozdarć lub nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych.
 4. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości Towaru na okres 12 miesięcy od dnia wydania Towaru, zapewniając, że towar jest wolny od wad fizycznych i spełnia wszystkie umówione parametry.
 5. W przypadku wystąpienia wady fizycznej Towaru, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego i wysłać na swój koszt wszystkie elementy zadaszenia na adres Sprzedającego.
 6. Wady fizyczne podlegające odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu gwarancji lub rękojmi zostaną usunięte przez Sprzedającego w najszybszym możliwym terminie, z uwzględnieniem czasu dostawy i ewentualnej produkcji nowych części zadaszenia.
 7. W przypadku wystąpienia wady fizycznej Towaru, uniemożliwiającej korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem, Sprzedający zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwej rzeczy na wolną od wad oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie wiążą się z naprawą lub wymianą wadliwej rzeczy w tym kosztów dostawy wadliwego zadaszenia na adres Sprzedającego.
 8. W przypadku, gdy Sprzedający w ramach gwarancji dostarczy Kupującemu nową rzecz, termin gwarancji co do tej rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy Kupujący nie mógł z niej korzystać.
 9. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
 10. Zwrot zamówionego lub zakupionego towaru, nie objętego reklamacją, nie jest możliwy. W szczególnych przypadkach Sprzedający może wyrazić zgodę na zwrot towaru, co będzie się wiązało z pokryciem kosztów manipulacyjnych przez Kupującego jak np. koszty transportu. Wysokość kosztów manipulacyjnych zostanie potwierdzona przez Sprzedającego.
 11. W celu zachowania gwarancji na zadaszenie basenu, konieczne jest właściwe jego zabezpieczenie w okresie zimowym. Zaleca się złożenie zadaszenia basenowego na okres zimowy w celu uniknięcia niepożądanych uszkodzeń spowodowanych przez warunki atmosferyczne. W przypadku pozostawienia zadaszenia basenowego w okresie zimowym, konieczne jest regularne czyszczenie pokrywy śnieżnej w celu zapobiegnięciu gromadzeniu się nadmiernego ciężaru oraz wywieraniu niekorzystnego nacisku na konstrukcję. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie zadaszenia basenowego w okresie zimowym zgodnie z zaleceniami producenta. Firma nie uwzględni reklamacji dotyczących uszkodzeń zadaszenia basenowego spowodowanych niedostatecznym zabezpieczeniem lub nieodśnieżaniem w okresie zimowym.

Jeśli masz pytania. Skontaktuj się.

Zadzwoń
+48 502 537 555
Napisz do nas
info@poolroof.pl